سیستم های نظارت تصویری؛ تجهیزات، مزایا و نحوه آنالیز