مرکز عملیات شبکه (انتظارات از مرکز NOC و عناصر اصلی این سامانه) – بخش سوم