راه اندازی اینترانت با میکروتیک، یک راه حل جذاب و به صرفه